1 Đồng hồ đo kim vạn năng VOM (Đen phối trắng) + 1 bút thử điện

Xem chi tiết