Đồng hồ đo vạn năng DT-830B đo AC/DC 750/1000V Amp Volt Ohm Tester Meter (trọng nghĩa shop )

Xem chi tiết