Phương pháp thiết kế đồ gá

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về: Phương hướng chung khi thiết kế; Các tài liệu ban đầu khi thiết đồ gá; Trình tự thiết kế đồ gá; Các tính toán khi thiết kế đồ gá.

Phương hướng chung khi thiết kế

  • Tiêu chuẩn hóa kết cấu của đồ gá hay từng bộ phận
  • Dùng các phương tiện tác dụng nhanh
  • Tự động hóa
  • Hướng tới sử dụng đồ gá tháo tổ hợp tháo lắp

Trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối yêu cầu chính là cơ khí hóa và tự động hóa nhằm nâng cao ĐCX, năng suất và giảm sức lao động. Dùng nhiều các đồ gá nhiều vị trí, bán tự động và tự động, gia công liên tục, phân độ và kẹp chặt tự động …

Tài liệu ban đầu để thiết kế đồ gá

  • Bản vẽ chi tiết gia công
  • Sơ đồ gá đặt của nguyên công đang thiết kế
  • Sản lượng
  • Các bước gia công, máy, dao, chế độ cắt
  • Các loại tài liệu tra cứu: sổ tay công nghệ chế tạo máy, sổ tay thiết kế cơ khí…

Trình tự thiết kế đồ gá

Bước 1: Thiết kế nguyên lý

Bước 2: Thiết kế kết cấu cụ thể (bản vẽ lắp) theo đúng tỉ lệ

Bước 3: Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp, điều chỉnh chi tiết

READ  Có nên mua xe oto điện hay không?

Bước 4: Hiệu chỉnh bản vẽ lắp