Mạch chỉnh tần số âm thanh (Audio Equalizer)

Trừ khi có chỉ định, giá trị thập phân của điện dung là trong microfarads (μF); những người khác trong picofarads (pF); điện trở là trong ohms; k = 1.000

sơ đồ này đại diện cho một trong bốn phần (kênh) trên bảng tính.
Được thiết kế để sử dụng thông tin liên lạc, mạch equalizer này sử dụng một bộ cân bằng âm thanh Mitsubishi M5226P IC để điều chỉnh tần số đáp ứng. Nó chạy từ 9-20 V cung cấp. C6 qua C16 là tụ điện polyester phim + – dung sai 5%. (QST, 5/90, tr. 22-24)

Phần tiếng Việt sử dụng Google Translate, nguyên văn tiếng Anh

Except as indicated, decimal values of capacitance are in microfarads (µF); others are in picofarads (pF); resistances are in ohms; k = 1,000

This schematic represents one of four sections (channels) on the PC board.

Designed for communications use, this equalizer circuit uses a Mitsubishi M5226P audio equalizer IC to adjust frequency response. It runs from a 9 to 20 V supply. C6 through C16 are polyester film capacitors of +- 5% tolerance. (QST, 5/90, p. 22-24)

PC-Board Connections

Terminal                      Connector Finger

AUDIO INPUT          5, 8, 14, 21

AUDIO OUTPUT      4, 7, 13, 20

+9  – 20 v                      2

ground                        1, 6, 9, 12, 11, 6, 19 ,  22

 

READ  Mạch công suất amply 33W