Chuẩn và sai số chuẩn trong đồ gá

Các vấn đề đề cập trong bài: Định nghĩa và phân loại chuẩn; Khái niệm sai số chuẩn; Mục đích tính sai số chuẩn; Các cách tính sai số chuẩn.

Định nghĩa: Chuẩn là tập hợp các điểm, đường hoặc bề mặt mà người ta căn cứ vào đó để xác định vị trí các điểm, đường hoặc bề mặt khác của bản thân chi tiết đó hoặc của các chi tiết khác trong quá trình thiết kế, gia công, lắp ráp…

Phân loại chuẩn

Chuẩn thiết kế: là chuẩn dùng trong thiết kế
– Chuẩn thiết kế có thể là chuẩn thực hoặc chuẩn ảo

Chuẩn công nghệ: có bốn loại và là chuẩn thật

– Chuẩn định vị
– Chuẩn điều chỉnh
– Chuẩn đo lường
– Chuẩn lắp ráp

Nguyên tắc định vị 6 điểm

Các ví dụ về chuẩn

Trong trường hợp này ta nhận thấy: chuẩn định vị, gốc kích thước và chuẩn điều chỉnh là trùng nhau

Chuẩn định vị và chuẩn điều chỉnh trùng nhau, khác gốc kích thước

Chuẩn định vị, chuẩn điều chỉnh và gốc kích thước đều nằm ở các vị trí khác nhau trong hệ thống gá đặt

Chuẩn định vị, chuẩn điều chỉnh và gốc kích thước đều nằm ở các vị trí khác nhau trong hệ thống gá đặt

READ  Tìm hiểu dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây, tụ điện, điện trở