Mạch trộn âm thanh từ 2 nguồn khác nhau trong bộ Mixer

Mạch có cấu trúc khá đơn giản, được sử dụng để trộn 2 nguồn âm thanh riêng biệt trong bàn Mixer, một triết áp VR3 dùng làm bộ cân bằng giữa 2 nguồn âm thanh…

SOUND MIXER/AMPLIFIER

Both input signals can be independently controlled by VR1 and VR2. The balance control VR3 is used to fade out one signal while simultaneously fading in the other. The transistor provides gain and the combined output signal level is controlled by VR4 (optional). (Courtesy, William Sheets)